Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

 

Η Ανεξάρτητη Δημοτική Παράταξη «ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΛΛΑΖΕΙ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ» συμμορφώνεται με όσα ορίζει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και ο ν. 4624/2019 και λαμβάνει τα κατάλληλα  τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. 

Για το λόγο αυτό σας κοινοποιεί την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με σκοπό να σας παρέχει επαρκή ενημέρωση για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία συλλέγει και επεξεργάζεται όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας.

 

 

 • Υπεύθυνος Επεξεργασίας – Στοιχεία επικοινωνίας

 

H Ανεξάρτητη Δημοτική παράταξη ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΛΛΑΖΕΙ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ είναι υπεύθυνος επεξεργασίας με τα εξής στοιχεία επικοινωνίας:

Διεύθυνση:       Ελ. Βενιζέλου (Θησέως) 156 

Τηλέφωνο:       210-9530917

Email: i.kallithea.allazei.@gmail.com

 

 • Ορισμοί

 

 Για τους σκοπούς της παρούσης, οι παρακάτω έννοιες νοούνται ως εξής: «Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)·το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

 «Ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό.

 «Επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

 «Υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους. 

 «Εκτελών την επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας. 

«Συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

 «Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία. «Υφιστάμενη νομοθεσία»: Οι διατάξεις της εκάστοτε υφιστάμενης Ελληνικής, Ενωσιακής ή άλλης Νομοθεσίας στην οποία υπάγεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας εν προκειμένω η Παράταξη  και ορίζουν ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ειδικότερα ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού́ χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, ΓΚΠΔ) και η εκάστοτε σχετική εθνική νομοθεσία με κύριο νομοθέτημα το Ν. 4624/2019.

 

 • Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και νόμιμη βάση επεξεργασίας.

 

 Η Δημοτική Παράταξη  ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΛΛΑΖΕΙ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ για την οργάνωση, διαχείριση, λειτουργία και εκπλήρωση των στόχων που απορρέουν από το Καταστατικό της συλλέγει  μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα κάθε φορά για συγκεκριμένο και σαφώς ορισμένο σκοπό και τη συγκεκριμένη νομική βάση. 

 

Ειδικότερα στο πλαίσιο λειτουργίας της ιστοσελίδας της δύναται να συλλέγει τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

 

Α.  Κατά την συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας ως εθελοντής μέσω της ιστοσελίδας http://i-kallithea-allazei.gr/

 

Προσωπικά δεδομένα όπως όνομα, επώνυμο, αριθμός τηλεφώνου και ηλεκτρονικής διεύθυνσης όπως και οποιαδήποτε πληροφορία χορηγήσετε στο πεδίο «πως πιστεύετε ότι μπορείτε να βοηθήσετε» συλλέγονται όταν επιλέγετε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας για να συμμετάσχετε ως εθελοντής της Παραταξής μας.

Σκοποί επεξεργασίας-Νόμιμη βάση: Συλλέγουμε τις πληροφορίες αυτές με μοναδικό σκοπό να έρθουμε σε επαφή μαζί σας για να συνεργαστούμε. 

Νόμιμη βάση αυτής της επεξεργασίας είναι το  έννομο συμφέρον της Δημοτικής μας Παράταξης. 

 

Β. Κατά την συμπλήρωση εντύπου πολιτικής ενημέρωσης και συμμετοχής σε δράσεις/εκδηλώσεις.

 

Προσωπικά δεδομένα όπως όνομα, επώνυμο, εκπαίδευση, επαγγελματική εμπειρία και στοιχεία επικοινωνίας συλλέγονται όταν κάποιος συμπληρώσει τα στοιχεία του σε σχετικό έντυπο  με σκοπό τη συμμετοχή και ενημέρωσή του σε δράσεις, δραστηριότητες και εκδηλώσεις της Παράταξής μας.

Σκοπός επεξεργασίας είναι η πολιτική επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικής διεύθυνσης, σύντομων γραπτών μηνυμάτων και αποστολής επιστολών. 

Νόμιμη βάση της συλλογής είναι η συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων. 

 

Γ. Δεδομένα που συλλέγονται μέσω Διαδικτυακών Τεχνολογιών

 

Επίσης, όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, ενδέχεται να συλλέξουμε μόνο ορισμένες απαραίτητες πληροφορίες που σχετίζονται με την επισκεψιμότητα στον εκάστοτε δικτυακό τόπο, όπως ενδεικτικά είναι η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (διεύθυνση IP) και το είδος περιηγητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης και cookies. 

 

 • Τι είναι τα cookies και γιατί συλλέγονται:

Για να διασφαλίσουμε ότι ο ιστότοπός μας λειτουργεί σωστά, ενδέχεται μερικές φορές να τοποθετήσουμε ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που είναι γνωστό ως cookie στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας. Ένα cookie είναι ένα αρχείο κειμένου, που αποθηκεύεται από έναν διακομιστή ιστού, σε έναν υπολογιστή ή μια κινητή συσκευή. Το περιεχόμενο ενός cookie μπορεί να ανακτηθεί ή να διαβαστεί, μόνο από το διακομιστή που δημιουργεί το cookie. Το κείμενο σε ένα cookie αποτελείται συχνά από αναγνωριστικά, ονόματα τοποθεσιών και ορισμένους αριθμούς και χαρακτήρες. Τα cookies είναι μοναδικά για τα προγράμματα περιήγησης ή τις κινητές εφαρμογές που χρησιμοποιείτε και επιτρέπουν στους ιστότοπους να αποθηκεύουν δεδομένα όπως οι προτιμήσεις σας.

Στον διαδικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε μόνο τα αναγκαία και λειτουργικά cookies προκειμένου να συλλέξουμε πληροφορίες, που μας βοηθούν να βελτιώσουμε τη διαδικτυακή εμπειρία του χρήστη. Συναινώντας στην εγκατάσταση των Cookies ο χρήστης μπορεί να απολαύσει πληρέστερα την περιήγηση στο διαδικτυακό μας τόπο.

 

 • Δεδομένα ανηλίκων 

Δεν αποτελεί πολιτική της Δημοτικής μας Παράταξης να αναζητεί ή λαμβάνει προσωπικά δεδομένα ανηλίκων (δηλ. από πρόσωπα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους).  

Ωστόσο, δεδομένου ότι είναι αδύνατο να ελέγχεται πάντοτε η ηλικία των προσώπων που εισέρχονται ή χρησιμοποιούν τον ιστότοπο μας, συστήνεται σε γονείς και κηδεμόνες ανηλίκων να επικοινωνήσουν άμεσα με την Δημοτική μας Παράταξη, εάν διαπιστώσουν οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη κοινοποίηση δεδομένων εκ μέρους των ανηλίκων για τους οποίους είναι υπεύθυνοι, προκειμένου να ασκήσουν αντίστοιχα τα δικαιώματα που τους παρέχονται, όπως π.χ. για τη διαγραφή των δεδομένων τους.

 

 • Διαβίβαση σε Τρίτους 

Είναι πιθανόν η Παράταξη να διαβιβάζει τα ανωτέρω δεδομένα σε τρίτους, ιδίως επειδή αυτό προβλέπεται από την Υφιστάμενη νομοθεσία ως υποχρέωση της ή εναλλακτικά σύμφωνα με τις εγγυήσεις που προβλέπονται στην Υφιστάμενη νομοθεσία. 

 

 • Προστασία και Ασφάλεια Δεδομένων 

Για να αποτρέψουμε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, να διατηρήσουμε την ακρίβεια των δεδομένων και να διασφαλίσουμε την κατάλληλη χρήση των προσωπικών δεδομένων των Υποκειμένων, η Παράταξη έχει λάβει εύλογα μέτρα για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Ωστόσο, τονίζεται ότι καμία μέθοδος διαβίβασης μέσω του Διαδικτύου ή μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν είναι 100% ασφαλής. Λαμβάνονται, ωστόσο, όλα τα αναγκαία μέτρα ψηφιακής ασφάλειας δεδομένων (antivirus, firewall). 

 

 • Δικαιώματα Υποκειμένων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

Η Δημοτική μας Παράταξη φροντίζει, ώστε τα Υποκείμενα των δεδομένων να μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματα που τους αναγνωρίζει η νομοθεσία αναφορικά με τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Επισημαίνεται ότι κάθε Υποκείμενο δύναται, οποιαδήποτε στιγμή να ασκήσει τα δικαιώματά του για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, όπως αυτά ορίζονται από τον ΓΚΠΔ. 

 

Ειδικότερα, κάθε Υποκείμενο έχει το δικαίωμα: 

  • Να ζητήσει ενημέρωση για τα προσωπικά του δεδομένα που τηρούνται από την Παράταξη.  
  • Να ζητήσει πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα. Μπορεί να αιτηθεί να λάβει αντίγραφο των προσωπικών του δεδομένων που τηρούνται και να ελέγξει τη νομιμότητα της εν λόγω επεξεργασίας.  
  • Να ζητήσει τη διόρθωση των προσωπικών του δεδομένων. Μπορεί να αιτηθεί την επαλήθευση της ακρίβειας των δεδομένων που τηρούνται και εφόσον αυτά  διαπιστωθούν ελλιπή ή ανακριβή να προσκομίσει διορθωμένα. 
  • Να ζητήσει τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων. Μπορεί να αιτηθεί να διαγραφούν ή να αφαιρεθούν προσωπικά δεδομένα, εφόσον η διατήρηση αυτών δεν στηρίζεται σε οποιαδήποτε νόμιμη βάση ή έννομο συμφέρον
  • Να ζητήσει περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων.  
  • Να ζητήσει τη φορητότητα/ διαβίβαση των προσωπικών του δεδομένων στο ίδιο το Υποκείμενο ή/και σε τρίτους. Στην περίπτωση αυτή θα παρασχεθούν στο Υποκείμενο των δεδομένων ή σε τρίτο που έχει επιλέξει τα προσωπικά του δεδομένα σε  δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη, αναγνώσιμη μηχανικά μορφή. Η ικανοποίηση του δικαιώματος αυτού είναι δυνατή μόνο σε αυτοματοποιημένες επεξεργασίες.  
  • Να ανακαλέσει την συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή, για επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων όπου αυτή ήταν απαιτητή. Στην περίπτωση αυτή, ωστόσο, δεν επηρεάζει τη νομιμότητα οποιασδήποτε επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε πριν από την ανάκληση της συγκατάθεσης του Υποκειμένου. 

 

Για την άσκηση όλων των ανωτέρω δικαιωμάτων, μπορείτε να επικοινωνείτε 

στο email i.kallithea.allazei@gmail.com ή στο τηλέφωνο +30 210-9530917

 

Σε περίπτωση που ασκηθεί οποιοδήποτε εκ των ανωτέρω αιτημάτων/δικαιωμάτων, η Δημοτική μας Παράταξη θα μεριμνήσει αμέσως για την ικανοποίηση του αιτήματος σας εντός εύλογης προθεσμίας και το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την ταυτοποίηση του υποβληθέντος αιτήματος, ενημερώνοντας σας γραπτώς για την πρόοδο ικανοποίησης του. 

Για οποιοδήποτε παράπονό σας αναφορικά με τη παρούσα Δήλωση ή με ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, εάν δεν ικανοποιήσουμε το αίτημα σας, μπορείτε να απευθύνεστε στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μέσω της ακόλουθης σύνδεσης: www.dpa.gr.  

 

 • Χρονικό Διάστημα Διατήρησης Δεδομένων 

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται διατηρούνται για προκαθορισμένο και  περιορισμένο χρονικό διάστημα, ανάλογα με τον σκοπό της επεξεργασίας, μετά την  παρέλευση του οποίου τα δεδομένα διαγράφονται από τα αρχεία μας, εκτός εάν προβλέπεται ή επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία διαφορετική περίοδος διατήρησης. 

 

 • Επικαιροποιήσεις της Δήλωσης Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

Η Δημοτική μας Παράταξη δύναται να τροποποιεί την παρούσα Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κατά καιρούς για λόγους συμμόρφωσης με κανονιστικές μεταβολές, για λόγους βελτιστοποίησης των λειτουργιών και υπηρεσιών του. Επικαιροποιημένες εκδόσεις της παρούσας Δήλωσης Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα θα αναρτώνται στον ιστότοπο της Δημοτικής μας Παράταξης με ένδειξη ημερομηνίας, ώστε να καθίσταται γνωστό ποια είναι η πλέον πρόσφατα επικαιροποιημένη έκδοση.

 

Τελευταία επικαιροποίηση 2020